דרישות איכות לספקי מיברג M104

  להורדת המסמך לחצו כאן: כפתור הורדה

 1. הגדרות
  • המזמין: מיברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מ.
  • הספק : ספק או קבלן משנה של מוצרים או שירותים המוזמנים ע"י המזמין.
 2. דרישות כלליות
  • מערכת ניהול איכות :
   • הספק יקיים מערכת ניהול איכות העונה על דרישות ISO9001/IATF 16949/AS9100/AS9120 במהדורתם העדכנית.
  • מדדי ביצועים :
   • ביצועי הספק מנוטרים פנימית ע"י מיברג. הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 85%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול היעדים הרלוונטיים.
   • למוצרים המיועדים ללקוחות תעופתיים הספק יעמוד בדרישות הישימות של נוהל זה ודרישות הלקוח הסופי.
  • אישורי התאמה :
   • הפריטים המסופקים מול דרישות המזמין יסופקו בליווי אישור התאמה COC הכולל את פרטי ההזמנה, פרטי המוצר המסופק והצהרת התאמה.
  • זיהוי וסימון :
   • החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
   • על כל אריזה תוצמד תווית המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים הפריטים באריזה.
   • לכל משלוח יצורפו הדוחות הישימים להזמנה.
  • הודעה על שינויים, חריגה ואישורי חריגה:
   • הספק יודיע למזמין ויבקש אישורו על כל שינוי במוצר או בתהליך הייצור (כולל שינוי בספק או העברת עבודה).
   • הספק יודיע למזמין עד אי התאמות בתהליכי הייצור הרלוונטיים להזמנה.
   • ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ע"י המזמין ותאושר לפי הניתן, לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.
  • אריזה שינוע ומניעת גופים זרים
   • הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
   • במוצרים המסופקים יארזו באופן שימנע פגיעה או זיהום.
   • המוצרים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים במיברג באופן מהיר וודאי.
   • לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD.
   • במידה והוגדר מפרט אריזה ע"י הלקוח הסופי, יארזו החלקים בהתאם למפרט הלקוח.
  • עקיבות :
   • במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
   • המוצרים או חומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.
  • כניסה לאתר הספק:
   • הספק מתחייב לאפשר לאנשי המזמין המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח המזמין, ו/או לנציג הרשויות להיכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות המזמין. המזמין מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.
  • פעולה מתקנת :
   • במקרה ונתגלתה חריגה במיברג או אצל הלקוח, ישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע פעולה מונעת (שתמנע חזרת החריגה בעתיד).
   • הדו"ח יוחזר למזמין חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.
  • רשומות :
   • תקופת שמירת הרשומות 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
   • לאחר תקופת שמירת הרשומות – יש לבקש אישור המזמין לפני השמדתם.
  • שרשור דרישות
   • העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש ממנהל האיכות של המזמין.
   • באחריות הספק לשרשר את הדרישות הישימות לספקי המשנה.
  • ניהול תצורה :
   • הספק ינהל בקרה המבטיחה שימוש בשרטוטים והמפרטים העדכניים בהתאם לדרישות המזמין וההזמנה.
   • שינויים בדרישות ההזמנה ינוהלו בהתאם לדרישות התקן AS9100 .
   • במידה ולא צוין אחרת דרישות השרטוט גוברות על דרישות המודל (במידה וסופק).
  • פרטים קריטיים/אופייני מפתח ודרישות מיוחדות:
   • פרטים קריטיים/אופייני מפתח ודרישות מיוחדות ינוהלו בהתאם לדרישות השרטוט או ההזמנה.
  • הימנעות וצמצום רכש פריטים מזויפים :
   • במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומרים או פריטים מזויפים, על  הספק לעמוד בדרישות הבאות :
    • הספק הינו יצרן או מפיץ מורשה של הפריט המסופק.
    • על הספק לקיים מערכת ניהול איכות העונה לדרישות AS 9120/AS 9100 /ISO 9001 .
    • על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים / הרכיבים המסופקים מיצרן הרכיב עד לאתר המזמין.
    • על הספק לצרף להזמנה  את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.
     עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצרן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר שממנו נרכש הפריט.
   • מודעות :
    • הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות : השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר והחשיבות להתנהגות אתית.
 1. דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/ טכנולוגיה
  • חומרי גלם
   • אישור חומר גלם: עבור חומר תעופתי יש לשלוח תעודת חומר גלם תעופתי COA ממקור מערבי העונה לדרישות ההזמנה.
   • עבור חומרים המיועדים לרפא"ל, תע"א או אלביט יש לשלוח תעודות תיקוף במקור עבור הלקוח הסופי.
   • חומרים עבור לקוחות תעופתיים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע"י המזמין והלקוח לפני הספקתם למזמין.
   • חומר הגלם יסופק ממנת ייצור אחת.
  • פריטים מיוצרים
   • אישור פריט ראשון (FAI) – במידה ולא הוגדר אחרת במסגרת ייצור סדרת ייצור ראשונה לפריט חדש או פריט לאחר שינוי יבוצע FAI בהתאם לדרישות AS9102 .
   • אין לבצע שינוי בתהליך הייצור, בספקים או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות מיברג. לאחר אישור המוצר הראשון.
   • במידה ולא הוגדר אחרת ע"י הלקוח הסופי, שיטת הדגימה לביקורת סופית הינה לפי Squeglia, רא"ר 2.5%.
  • תהליכים מיוחדים
   • יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י המזמין וע"י הלקוח.
   • למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י המזמין, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
   • במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם החלקים דגמי בדיקה נלווים.
   • במידת הנדרש ובהתאם לדרישות המזמין, השרטוט, המפרט הישים או הלקוח הסופי יבוצע תהליך לשחרור פריכות מימנית או תהליך טיפול תרמי. דו"ח וגרף הטיפול יסופקו עם החלקים.
   • דוחות הבדיקה לתהליכים מיוחדים יכללו את דרישות השרטוט והמפרטים הישימים, את מהדורתם וכן את תוצאות הבדיקות וכן את סוג כלי המדידה ששימש לביצוע הבחינה.
  • פריטים קטלוגים וקשיחים
   • קשיחים ופריטים קטלוגים יסופקו בליווי תעודת התאמה העונה על דרישות ההזמנה, הדו"ח יכלול את פרטי היצרן ומס' מנת הקשיחים.
   • הקשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת ומיצרן אחד.
   • דבקים וצבעים :על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי הזמנה זו. האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק.