תנאי מכירה כלליים

 1. תנאי המכירה הכלליים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מכל הסכם או הזמנת רכש בין מיברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מ (להלן: "מיברג") לבין לקוח והם התנאים היחידים שיחייבו את מיברג, למעט במקרה שהוסכם אחרת בכתב על ידי מיברג.

אספקה

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי מועדי האספקה שצוינו על ידי מיברג הם משוערים בלבד, וכי יתכנו איחורים באספקה עקב תקלות אצל ספקי מיברג בחו"ל, תקלות בהובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בחו"ל ובארץ, תקלות בשחרורים בנמלים ומסיבות של "כוח עליון" בין אצל מיברג ובין אצל ספקיה (מיברג מצידה תעשה כמיטב יכולתה ע"מ לעמוד בתנאי האספקה שצוינו).
 2. מיברג לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי האספקה שיגרמו מסיבות שאינן תלויות בה, כאמור בסעיף 2 לעיל.

תמורה

 1. מיברג שומרת לעצמה זכות להגדיל או להקטין כמויות מוזמנות בסטייה שלא תעלה על 10% מהכמות המוזמנת והלקוח נותן לכך הסכמתו מראש.
 2. מחיר ההזמנה יהיה בשיעור כפי שפורט בהצעת המחיר הרלוונטית. הזמנה אשר לא הוצעה בגינה הצעת מחיר מטעם מיברג תחושב לפי מחירון מיברג.
 1. הלקוח מתחייב לשלם למיברג, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של מיברג שיהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. אי תשלום של אחד מהתשלומים במועדו יעמיד את מלוא החוב לפירעון מיידי.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ותוגש בקשה/  יינתן צו לכינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים של החייב ו/או הערבים, יהא בכך כדי לגרום להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי בכל דרך שתתאפשר כולל באמצעות קיזוז יתרת חוב בכרטיס ספק ככל שיהיה קיים.
 2. כל תשלום שעל הלקוח לשלם למיברג לרבות על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית ואשר לא יפרע במועד שנקבע, ישא ריבית בשיעור הריבית החריגה שנהוגה באותה עת בבנק ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק מודגש כי מסירת שיק או שטר חוב למיברג על ידי הלקוח, בגין כל תשלום שהוא, לא תהווה ביצוע תשלום אלא עם פירעונם המלא ובמועד.
 3. המחירים מבוססים על שעורי מיסים, מכסים והיטלים החלים ביום הנקוב בהזמנה. כל שינוי באחד או יותר מהמרכיבים ו/או הגורמים הנ"ל בישראל או בחו"ל ייזקף לחובת הלקוח שישלם את כל ההפרשים הנובעים מכך מיד עם קבלת דרישה ראשונה ממיברג.
 1. המחירים שנקבעו בעת ההזמנה אינם כוללים מע"מ וזאת אלא אם נקבע אחרת בכתב ע"י מיברג.
 1. המזמין לא יהיה רשאי לקזז מהסכום הנקוב בחשבונית כל חוב ו/או תביעה אשר יש לו כלפי מיברג, מכל מקור שהוא ובגין כל עילה שהיא.
 2. הזמנות מחייבות את מיברג רק אם הן מאושרות על ידה בכתב. לא עמד הלקוח בהתחייבות כלשהי כלפי מיברג, בין בעסקה זו ובין בכל עסקה אחרת, תהיה מיברג רשאית לדחות את מועדי האספקה או לבטל הזמנות (כולן או מקצתן) עד לאחר קיום כל התחייבויות הלקוח כלפי מיברג.
 3. בכל מקרה בו הוסכם כי התמורה תשלום בהמחאות או בשטרות של הלקוח, מתחייב הלקוח להסב המחאות אלה לפקודת מיברג ובהעדר הסבה כנדרש תחשב המסירה כ"מסירה על החלק" לפקודת מיברג. למיברג תהיה הזכות לדחות או לסרב, לקבל המחאות או שטרות של לקוחות מכל סיבה שהיא. הלקוח מוותר בזה מראש על הצורך במשלוח הודעות חילול כנגד כל צד לשיקים והשטרות.
 4. למיברג זכות עיכבון על כל טובין וסחורה של הלקוח הנמצאים בחצריה (לעניין סעיף זה, להלן "הטובין") להבטחת מילוי כל התחייבויות הלקוח כלפי מיברג בלא יוצא מן הכלל, כל עוד לא שולמה מלוא התמורה בעד הטובין או השירות הנוגע. כמו כן יהיו הטובין ממושכנים לטובת מיברג.

העברת בעלות:

 1. כל הטובין המוזמן בהתאם להזמנה זו, גם אם סופקו בפועל ללקוח יישארו בבעלות הבלעדית של מיברג עד לסילוק מלא וסופי של כל התשלומים שיגיעו בגין ההזמנה ואספקת המוזמן. המוצרים יהפכו להיות קניינו של הלקוח רק לאחר תשלום מלוא חובותיו כלפי מיברג.

קבלת הסחורה וטענת אי התאמה:

 1. במידה והלקוח לא הודיע למיברג בכתב, תוך 3 ימים עסקים מרגע אספקת המוצרים ובציון מס' החשבונית הרלוונטית, כי קיימת אי התאמה ו/או ליקוי ו/או נזק במוצרים, הלקוח ייחשב כמי שאישר את קבלת המוצרים בהתאם להזמנה. עם אישור קבלת המוצרים, ללקוח לא תהיה כל טענה בנוגע לאי התאמה ו/או ליקוי ו/או נזק במוצרים.
 1. אם יתגלו פגמים באיכות, במידות או בכמויות הטובין ומיברג והיצרן של החומר או המוצר יכירו בעובדה שהטובין פגומים ו/או לא תואמים פרטי ההזמנה, תעודת המשלוח או החשבונית, תתקן מיברג את הפגמים ו/או תחליף את המוצרים הפגומים ו/או תשלים את החסר תוך פרק זמן סביר. פרט לאמור לעיל לא תחול על מיברג כל אחריות שהיא לטובין הפגומים ו/או לתוצאות שינבעו עקב אספקת הטובין הפגומים ו/או שימוש בהם.

אחריות מיברג:

 1. מיברג לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/ או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או כל נזק אחר הקשור ו/או הנובע מהטובין ו/או משימוש בטובין. בכל הקשור והנוגע להזמנה הנ"ל וכל הנובע ממנה אחריות מיברג הינה במסגרת האמור לעיל בלבד.
 2. לגבי הזמנות מיוחדות שיובאו במיוחד עבור הלקוח, דהיינו פריטים שאינם פרטי מדף ו/או פריטים סטנדרטים המצויים במלאי מיברג, מאשר הלקוח כי ידוע לו שמיברג תייצר את ההזמנה בהתאם לצרכים ספציפיים של הלקוח בלבד, ולפי כך ביטול ההזמנה או כל הפרת תנאי מתנאי ההזמנה ע"י הלקוח עלולים לגרום לאובדן ערך מוחלט של הטובין והלקוח יהיה חייב לפצות את מיברג עקב כך במלוא סכום ההתקשרות.

  21. מיברג לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסוימת באלא אם צוין במפורש אחרת ובכתב למיברג ומיברג אישרה בכתב את בקשת הלקוח.

שינויים והחזרות טובין

 1. כל שינוי אחד ממרכיביה של ההזמנה (מחיר ליחידה, כמות, זמן אספקה, אשראי וכד') באופן חד צדדי מצד המזמין אינו תקף, אלא אם אישרה מיברג את השינויים מראש ובכתב בלבד.
 1. מיברג רשאית לחייב את הלקוח בהובלת ממחסניה, ובלבד שהלקוח נתן לכך את אישורו מראש ובכתב על גבי טופס ההזמנה. מעת לעת מיברג מספקת את הטובין באמצעות מוביל חיצוני, לפי כך על הלקוח לראות במוביל הטובין המבצע את כשליח החברה ומסירת הטובין לידי המזמין תחשב כמסירה ע"י מיברג לכל דבר.
 2. פריקת הטובין בחצרי הלקוח או באתר אחר על פי בקשת הלקוח הינה באחריות הלקוח בלבד ואין מיברג אחראית לנזקים שיגרמו לטובין כתוצאה מפריקתם.
 3. מדיניות החזרה – מיברג יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידה (לרבות ביטול הנחות שניתנו) לאשר ללקוח,  מראש ובכתב להחזיר סחורה. נתנה מיברג ללקוח אישור כאמור, הלקוח יחזיר את הסחורה ובתנאי שהלקוח פנה למיברג בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הסחורה ובכפוף לשאר תנאי המכירה הכלליים. כמו כן, יכסה הלקוח את ההוצאות שנגרמו למיברג בקשר עם אספקת הסחורה, בהתאם לקביעתה הבלעדית של מיברג. אם הלקוח כבר שילם את תמורת הסחורה באופן מלא או חלקי, והוא מבקש כי יוחזר לו כספו,ינוכו מסכום ההחזר הכספי )בנוסף לכיסוי הוצאות האספקה) גם דמי ביטול בשיעור חמישה אחוזים מסכום העסקה. לחילופין יכול לבחור הלקוח לקבל זיכוי בספרי מיברג ואז לא ינוכו דמי ביטול, אך הוצאות ישירות להחזרה ינוכו.
 4. מבלי לגרום מהאמור לעיל, מיברג לא תקבל סחורה בחזרה במקרים של סחורה שסופקה לאחר שהותאמה במיוחד לדרישת הלקוח, וכן במקרים שהחומר הוזמן במיוחד עבור הלקוח ולפי הזמנתו.

הדין החל ומקום השיפוט

 1. במקרה של חילוקי דעות, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה ולהם בלבד.
אספקת קשיחים
עובד במיברג
ברגים וקשיחים מבית מיברג
אספקת קשיחים