דרישות איכות לספקי תכשירים / צבעים לאגף הגימור במיברג
1. הגדרות:
1.1 המזמין – חברת מיברג טכנולוגיות כבישה בע"מ .
1.2 ספק – ספק של חומרי צבע או כימיקלים המוזמנים ע"י המזמין.
2. דרישות כלליות :
2.1 מערכת ניהול האיכות
2.1.1 על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות ISO9001-2008 / AS9100C.
2.2 סימון:
2.2.1 האריזות יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
2.2.2 אישור חריגה: ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ותאושר לפי הניתן, בחתימת מנהל בקרת איכות המזמין. לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.

2.3 אריזה שינוע ומניעת גופים זרים
2.3.1 הספק ימנע מפגיעה כלשהי באריזה בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
2.3.2 החומרים יארזו באופן שימנע פגיעות מכאניות.
2.3.3 על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק ונפח\משקל מדויק באריזה.
2.3.4 לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, מק"ט ומהד', לפחות.
2.4 עקיבות :
2.4.1 במידה ולא צוין אחרת החומרים יסומנו במספר מנת החומרים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
2.4.2 החומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

2.5 זכות גישה לאתר הספק:
2.5.1 הספק מתחייב לאפשר לאנשי מיברג טכנולוגיות כבישה בע"מ המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח מיברג טכנולוגיות כבישה בע"מ , ו/או לנציג הרשויות הרגולטוריים , אישור גישה לבצע מבדק או ביקורת ולספק מידע הקשור להזמנות. מיברג טכנולוגיות כבישה בע"מ מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.

2.6 פעולה מתקנת :
2.6.1 במקרה ונתגלתה חריגה בהזמנה, ישלח המזמין לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כנדרש ויכלול הוכחה לביצוע ניתוח סיבת שורש ונקיטת פעולה מתקנת. הדו"ח יוחזר למזמין חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.
2.6.2 הודעה על מוצר לא מתאים – הספק יודיע למזמין במקרה של אספקת פריטים שאינם עומדים במפרט או כאשר קיים חשש כי פריטים לא מתאימים סופקו – הדיווח יועבר תוך 48 שעות מאיתור אי ההתאמה.

2.7 הודעה על שינוי בתהליך :
2.7.1 הספק יודיע למזמין בכל מקרה של שינוי במוצר, בתהליך הייצור, החלפת ספקים, שינוי באתר הייצור או כל שינוי שעלול להשפיע על המוצר המסופק. בהתאם לצורך יאושר השינוי ע"י המזמין.
2.8 רשומות :
2.8.1 תקופת שמירת הרשומות 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
2.9 שרשור דרישות לקב"מ
2.9.1 העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לספק נוסף ללא אישור מראש ממנהל האיכות של המזמין
2.9.2 באחריות הספק לשרשר לקבלני המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות עבור הספק.

2.10 בחינה :
2.10.1 הספק יבצע את הבדיקות הנדרשות בהתאם לתקנים הישימים ויספק COC כעדות להתאמת המוצר לדרישות.
2.10.2 פעילות אימות המבוצעת ע"י הלקוח ברמה כל שהיא לאורך שרשרת האספקה לא ישמשו את הספק כראיה לבקרה אפקטיבית של האיכות, ואין בהן כדי לפתור את הספק מאחריותו לאספקת מוצר קביל ולמילוי כל הדרישות.

2.11 דרישות איכות לקוחות :
2.11.1 הספק יעמוד בדרישות האיכות הישימות של הלקוח הסופי בהתאם למפרטים היישומים של הלקוח הסופי.

2.12 תוקף ותנאי אחסון :
2.12.1 על גבי כל אריזה בודדת יצוינו תאריך הייצור, אורך חיי מדף מומלץ ותנאי האחסון במקרים הרלוונטיים כגון, טמפרטורה, לחות או אחרים של כל הפריטים/חומרים בעלי אורך חיים מוגבל המסופקים על פי הזמנה זו. האורך הנותר של חיי המדף יהיה לפחות 80% מהאורך הכולל של חיי המדף של הפריט בעת עזיבתו את מתקן הספק.